Klantenservice


Betalen

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door JOOSTEN PROMOGIFTS aan te geven bankrekening.

2. Indien betaling na deze termijn geschiedt, is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever zal over het openstaande bedrag een rente, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% dienen te betalen, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een gehele maand. Pakketfabriek is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Pakketfabriek en verplichtingen van de opdrachtgever jegens Pakketfabriek onmiddellijk opeisbaar zijn. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,–.

Bezorging

Onze pakketten kunnen wij op elk gewenst moment laten bezorgen.

Voor de bezorging van onze producten, maken we gebruik van onze partner DHL. Wij leveren in heel Nederland en door geheel EUROPA. In overleg kunnen wij ook Wereldwijd zendingen voor je verzorgen.

Werkkosten regeling

PdfWerkkosten regeling

Joosten Promogifts

www.joostenpromogifts.nl

Joosten Ontwerpstudio

www.joostenontwerpstudio.nl

Contact

Pakketfabriek
Langstraat 48A
6691 EH Gendt
Nederland
+31 481-454250
info@pakketfabriek.nl
IBAN: NL49RABO0116443987
BIC: RABONL2U
KvK: K.v.K. Arnhem 09133930
Btw: NL812339800B01